This memorial building is used to _ the heroes of Vietnamese people. ( memory )

This memorial building is used to _ the heroes of Vietnamese people. ( memory )

2 bình luận về “This memorial building is used to _ the heroes of Vietnamese people. ( memory )”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  -> memorizing (v): ghi nhớ, tưởng nhớ
  – Sau used to + V-ing: quen với việc làm gì
  -> Tạm dịch: Tòa nhà tưởng niệm này dùng để tưởng nhớ các anh hùng của dân tộc Việt Nam.

  Trả lời
 2. – Giải đáp : memorizing
  – Cấu trúc : get/be used to + V-ing : quen với việc làm gì ( chỉ thói quen ở hiện tại)
  – Có tobe is -> Không thể chia dạng used to  +V : diễn tả 1 thói quen trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại.
  – Tạm dịch : Tòa nhà tưởng niệm này dùng để tưởng nhớ các anh hùng của dân tộc Việt Nam

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới