This restaurant has the worse food in town, so it receives a lot of bad reviews. tìm lỗi sai,sửa và giải thích.

This restaurant has the worse food in town, so it receives a lot of bad reviews.
tìm lỗi sai,sửa và giải thích.Viết một bình luận

Câu hỏi mới