Those students often do their tests ________ and get good results. A.good B.bad C.well D.badly

Those students often do their tests ________ and get good results.
A.good
B.bad
C.well
D.badly

2 bình luận về “Those students often do their tests ________ and get good results. A.good B.bad C.well D.badly”

 1. Giải đáp : C , well
  – Phía sau có dẫn chứng cho câu trước : ” Những sinh viên đó thường làm bài kiểm tra của họ ________ và đạt kết quả tốt.”  -> nên đáp án phải là một từ mang nghĩa tốt ( Loại B và D )
  – Sau động từ do là trạng từ ( để bổ nghĩa )
  – good (a ): tốt đẹp , well (adv) : tốt
  – Dịch : Những học sinh đó thường làm bài kiểm tra tốt và nhận được kết quả tốt.

  Trả lời
 2. Answer : C. well
  – Cần trạng từ để bổ sung cho động từ “do” => loại A và B (đều là tính từ)
  – Dựa vào nghĩa: Những học sinh kia thường làm bài kiểm tra của họ … và nhận được điểm cao. => tốt => well (adv): tốt, giỏi (badly: tệ -> không hợp)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới