Tidal waves are the result of an abrupt shift in the underwater movement of the Earth. A. eruption B. change C. emotion

Tidal waves are the result of an abrupt shift in the underwater movement of the Earth.
A. eruption
B. change
C. emotion
D. joke

2 bình luận về “Tidal waves are the result of an abrupt shift in the underwater movement of the Earth. A. eruption B. change C. emotion”

 1. -> B. change 
  ===========
  – shift (n) = change (n): sự thay đổi
  – an + N số ít đếm được
  – adj + N 
  – an + adj + N (adj bắt đầu bằng nguyên âm)

  Trả lời
 2. Answer: B
  – Shift (n): Sự thay đổi
  A. Eruption (n): Sự phun trào
  B. Change (n): Sự thay đổi 
  C. Emotion (n): Cảm xúc
  D. Joke (n): Trò đùa
  → B. Change (n): Sự thay đổi = Shift
  – Dịch: Sóng thủy triều là kết quả của sự thay đổi đột ngột chuyển động dưới nước của Trái Đất.
  # Kanao

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới