Tìm lỗi sai trong câu: Our house is going to rebuilt by a local firm next month. A.our b.is going c.rebuilt d.a l

Tìm lỗi sai trong câu:
Our house is going to rebuilt by a local firm next month.
A.our b.is going c.rebuilt d.a localViết một bình luận

Câu hỏi mới