Tìm lỗi sai và sửa lại: 1. It is said that her father can play basketball skillful A. SAID B. SKILLFUL C. CAN D. BASKETBALL

Tìm lỗi sai và sửa lại:
1. It is said that her father can play basketball skillful
A. SAID
B. SKILLFUL
C. CAN
D. BASKETBALL
2.You sometimes help your mother with the housework , didn’t you?

2 bình luận về “Tìm lỗi sai và sửa lại: 1. It is said that her father can play basketball skillful A. SAID B. SKILLFUL C. CAN D. BASKETBALL”

 1. 1. B -> skillfully
  – Cấu trúc: S + be + VpII + that + S + V (Clause) – Bị động ko ngôi
  – S + can + V-inf: Ai đó có thể làm gì – Bố cô ấy có thể làm gì -> Chia thì HTD -> can 
  – Ta cần điền một adv để bổ nghĩa cho V (play) – chơi bóng rổ thế nào? 
  -> skillfully (adv): một cách thuần thục, khéo léo – skillful (adj): khéo léo (sai) 
  2. didn’t -> don’t
  – sometimes là dấu hiệu của thì HTD
  – V – help ko chia do chủ ngữ “you” là ngôi thứ 2 -> Thì HTD
  -> Câu hỏi đuôi chia thì HTD 
  – didn’t là TDT Dạng phủ định thì Thì QKD -> Sai 
  -> S + V-s/es (V-inf) + O,  don’t/doesn’t + đại từ tương ứng với S?  
  – Chủ ngữ “you” là chủ ngữ ngôi thứ 2 -> Đi với TDT Do (hoặc do not) 

  Trả lời
 2. 1.B.skillful -> skillfully
  \rightarrow Đi sau ĐT là 1 Trạng từ 
  \rightarrow Trạng từ = Tính từ + đuôi ” ly “
  2.didn’t -> don’t
  \rightarrow Tag-question ( HTĐ ) : Do / Don’t / Does / Doesn’t + S ?
  \rightarrow Mệnh đề : KĐ >< Tag-question : Phủ định
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới