Tìm lỗi sai và sửa lại: This is the shirt that I bought it at the store.

Tìm lỗi sai và sửa lại:
This is the shirt that I bought it at the store.

1 bình luận về “Tìm lỗi sai và sửa lại: This is the shirt that I bought it at the store.”

  1. Giải đáp : it -> bỏ
    * Đại từ quan hệ “that” thay thế N chỉ cả người và vật , làm chủ ngữ/tân ngữ trong câu trong mệnh đề quan hệ xác định ( dùng “that” nối vế câu thì lược bỏ đại từ )

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới