Từ gạch chân là Quite , tìm từ đồng nghĩa The use of lasers in medicine has become quite common in recent years. A. nearly B.

Từ gạch chân là Quite , tìm từ đồng nghĩa
The use of lasers in medicine has become quite common in recent years.
A. nearly B. very C. almost D. fairly

2 bình luận về “Từ gạch chân là Quite , tìm từ đồng nghĩa The use of lasers in medicine has become quite common in recent years. A. nearly B.”

 1. The use of lasers in medicine has become quite common in recent years.
  A. nearly            B. very          C. almost        D. fairly
  Giải thích: 
  D. fairly: gần như
  C. almost = A. nearly : tương tự/giống
  B. very: quá ( khác với quite: khá)

  Trả lời

Viết một bình luận