Turn into passive They said there was a man carrying a stick on the moon.

Turn into passive
They said there was a man carrying a stick on the moon.

2 bình luận về “Turn into passive They said there was a man carrying a stick on the moon.”

 1. C1: It is said that there was a man carrying a stick on the moon.
  C2: There was said to be a man carrying a stick on the moon.
  – Cấu trúc bị động trần thuật: 
  + Chủ động: S1+ say(said)/ tell (told)/believe (believed)/…+ (that) +S2+ V2+….
  + Bị động:
  C1: Dùng chủ ngữ giả: It+ tobe+ said/ told/ believed/…+(that)+ mệnh đề đằng sau giữ nguyên
  C2:
  + S2+ tobe+ said/ told/ believed/…+ to V(inf)…. (khi V1 và V2 cùng thì hoặc lệch về tương lai)
  + S2+ tobe+ said/ told/ believed/…+ to have V_pp+… (khi V1 và V2 lệch về quá khứ)
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận