Turn into reported speech `1` He said;”What a lovely house!” `2` She said:”What beautiful flowers” Từ câu cảm thán `->` Câu

Turn into reported speech
`1` He said;”What a lovely house!”
`2` She said:”What beautiful flowers”
Từ câu cảm thán `->` Câu gián tiếp (tường thuật)

2 bình luận về “Turn into reported speech `1` He said;”What a lovely house!” `2` She said:”What beautiful flowers” Từ câu cảm thán `->` Câu”

 1. 1. He exclaimed that the house was lovely
  2. She exclaimed that the flowers were beautiful 
  – Câu cảm thán -> câu gián tiếp: S + exclaimed + that + S + V(lùi thì)
  – Đối với 2 câu trên, ta biến đổi “A lovely house” và “beautiful flowers” bằng cách đảo tính từ ra sau danh từ và thêm vào tobe ở giữa (noun + tobe + N), ở đây ta ngầm hiểu tobe là ở thì HTĐ.
  – Từ tobe HTĐ ta lùi thì thành QKĐ: was/were (1 dùng was vì house là danh từ số ít còn 2 dùng were vì flowers là danh từ số nhiều)
  (Ta dùng “the” khi viết lại câu là vì đây là câu gián tiếp, nhắc lại nội dung trước đó nên “a lovely house” sau sau khi biến đổi thành câu gián tiếp thì đã được xác định)

  Trả lời
 2.  Câu 1:
  – Đáp án: He exclaimed with delight that it  was a lovely house
  Câu 2:
  – Đáp án : She exclaimed with delight that they were beautiful flower
  Giải thích:
  -Cấu trúc câu gián tiếp từ câu cảm thán: S+exclaim/say that+…..
  -Câu cảm thán bắt đầu bằng  What (a/ an) …! Và How … ! thường được thuật lại bằng động từ exclaim/ say that.
  $#30huongquynh$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới