Use the verbs provided in the correct tenses or forms to complete the sentences. You can improve your English by (practise) _

Use the verbs provided in the correct tenses or forms to complete the sentences.
You can improve your English by (practise) ___________ (speak) ____________ English regularly.

2 bình luận về “Use the verbs provided in the correct tenses or forms to complete the sentences. You can improve your English by (practise) _”

 1. => practising – speaking
  – sau các giới từ thì chia động từ Ving
  – practise doing sth : luyện tập làm gì
  – Tạm dịch : Bạn có thể cải thiện Tiếng Anh của bạn bằng cách luyện tập nói tiếng Anh hằng ngày.
  @klynkk 

  Trả lời
 2. You can improve your English by practicing speaking English regularly
  Sau by nếu là 1 V thì sử dụng Ving và sau practicing là 1 Ving
  Thì hiện tại đơn ( diễn tả một khả năng)
                        S+ can/can’t +Vinf                                                 
  By+Ving
  – Cấu trúc này được sử dụng để nói đến cách làm của một việc nào đó.

  Trả lời

Viết một bình luận