VI. Viết lại câu sau sao cho ý nghĩa không đổi bắt đầu với từ đã cho. 1. Do you have a cheaper computer than this? . Is

VI. Viết lại câu sau sao cho ý nghĩa không đổi bắt đầu với từ đã cho.
1. Do you have a cheaper computer than this? . Is this ?
2. The weather is too cold for us to go out. The weather is so
3. How old is your daughter, Mrs Nga? What ………………………………………………..?
4. Mr Thanh couldnt enjoy the party because of the stomachache. The stomachache .
5. I got to work in half an hour. It
6. The tree is too high for him too reach. He isnt…………….
7. I cant cook as well as my mother. My mother can……
8. The bags are so heavy that I cant bring it. Im not……
9. We usually wrote letters when we lived in the country side. We ……………………..

2 bình luận về “VI. Viết lại câu sau sao cho ý nghĩa không đổi bắt đầu với từ đã cho. 1. Do you have a cheaper computer than this? . Is”

 1. 1
  =>Is this the cheapest computer do you have?
  (Đây là chiếc máy tính rẻ nhất bạn có à?)
  *So sánh nhất tình từ ngắn
  (?) Is this + the + adj + est  +……
  2
  =>The weather is so cold that we can’t go out
  (Thời tiết quá lạnh nên chúng ta không thể ra ngoài)
  3
  =>What is your daughter’s age, Mrs Nga
  (Con gái cô bao nhiều tuổi, cô Nga?)
  *What + be + tính từ sở hữu + ….
  4
  =>The stomache prevented Mr Thanh from enjoying the party
  (Cơn đau bụng làm thầy Thanh không thể thưởng thức buổi tiệc)
  5
  =>It took me 30 mins to work 
  *S + V(ed)
  6
  =>He isn’t  tall enough to reach the tree
  *S + be + adj + enough + to V
  7
  =>My mother can cook better than I
  $S_{1}$$ + be  + adj + er + $$S_{2}$
  *
  8
  =>Im not  strong enough to bring the bags because it is really heavy
  *S + be + adj + enough + To V
  9
  =>We used to write letter when we lived in the countryside
  *S + used to + V
  *trong câu có did thì dùng *Use to

  Trả lời
 2. 1 Is this the cheapest computer you have?
  the adj +est : so sánh hơn nhất của tính từ ngắn
  2 The weather is so cold that we can’t go out
  Cấu trúc S + tobe + so + adj + that + S -V: Ai đó/ cái gì quá như thế nào để …..
  3 What is your daughter’s age, Mrs Nga? 
  sb’s age: tuổi của ai
  What is sb’s age: ai bao nhiêu tuổi
  4 The stomache prevented Mr Thanh from enjoying the party
  prevent sb from Ving: ngăn chặn ai khỏi việc gì
  Cơn đau bụng khiến Thanh không thể thưởng thức buổi tiệc
  5 It took me half an hour to get to work 
  It take sb + ktg + to Vo: nó lấy của ai bao nhiêu thời để làm gì
  6 He isn’t  tall enough to reach the tree
  S + be + adj + enough + to V: Ai đó không đủ … để làm gì
  7 My mother can cook better than me
  S1 tobe/ V+ adj/adv + er +than S2: Ai đó làm gì giỏi hơn ai
  9 I’m not  strong enough to bring the heavy bags
  S + be not + adj + enough + To V: Ai đó không đủ …. để làm gì
  10 We used to write letter when we lived in the countryside
  used to: đã từng
  @pvlinhiscute0310

  Trả lời

Viết một bình luận