Viết công thức câu bị động thì quá khứ hoàn thành.

Viết công thức câu bị động thì quá khứ hoàn thành.Viết một bình luận

Câu hỏi mới