*Viết lại câu: 1) Because of the heavy snow, they changed their plan. –> Because it…… 2) She worked hard to she she did

*Viết lại câu:
1) Because of the heavy snow, they changed their plan.
–> Because it……
2) She worked hard to she she did well in the exam.
–> If …..
Em cần câu trl chính xác ạViết một bình luận

Câu hỏi mới