Viết lại câu: 1. The man injured in the accident was taken to hospital. The man who……………………………………

Viết lại câu: 1. The man injured in the accident was taken to hospital.
The man who……………………………………………………..
2. People say Halong Bay is one of the most extraordinary natural wonders.
Ha Long Bay is said……………………………………
3. They say that the scientists found an effective vaccine to help people fight against Covid-19.
The scientists are said…………………………

2 bình luận về “Viết lại câu: 1. The man injured in the accident was taken to hospital. The man who……………………………………”

 1. 1.The man who was injured in the accident was taken to hospital
  \rightarrow Who là ĐTQH dùng để thay thế cho DT chỉ người
  \rightarrow Who = The man
  2.Ha Long Bay is said to be one of the most extraordinary natural wonders 
  \rightarrow BĐ Đặc biệt : S + is / am / are / … + VpII + to do sth ( 2 , 3 )
  3.The scientists are said to find an effective vaccine to help people fight againist Covid-19
  \text{# Eternal}

  Trả lời
 2. 1. The man who injured in the accident was taken to hospital.
  – who là ĐTQH thay thế cho danh từ chỉ người (The man)
  – Đứng ở vị trí chủ ngữ hoặc làm túc từ trong MĐQH
  2. Ha Long Bay is said to be one of the most extraordinary natural wonders.
  *Bị động đặc biệt (bị động kép):
  – Active: S1 + V1 + that + S2 + V2 (V1 chia ở các thì hiện tại: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành)
  -> Passive:
  – It + am/is/are + V1 (pp) + that + S2 + V2.
  – S2 + V1 (pp) + to V2 (bare) (V2 chia ở thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn) (Câu trên áp dụng công thức này)
  – S2 + V1 (pp) + to have V2 (pp) (V2 chia ở thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn)
  3. The scientists are said to have found an effective vaccine to help people fight against Covid-19.
  – Active: S1 + V1 + that + S2 + V2 (V1 chia ở các thì hiện tại: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành)
  -> Passive:
  – It + am/is/are + V1 (pp) + that + S2 + V2.
  – S2 + V1 (pp) + to V2 (bare) (V2 chia ở thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn)
  – S2 + V1 (pp) + to have V2 (pp) (V2 chia ở thì hiện tại hoàn thành hoặc thì quá khứ đơn) (Câu trên áp dụng công thức này)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới