viết lại câu 1.we stayed in a very beautiful resort =>the resort in… 2.he hasn’t drunk coffee for a fortnight =>he last…

viết lại câu
1.we stayed in a very beautiful resort
=>the resort in…
2.he hasn’t drunk coffee for a fortnight
=>he last…
=>it is…
3.be careful or you’ll make a terrible mistake
=>unless…
giúp mình vớiiiViết một bình luận

Câu hỏi mới