Viết lại câu: 1.You must do something to make sure this doesn’t happen again. ( STEPS) You _____________________________ ha

Viết lại câu:
1.You must do something to make sure this doesn’t happen again. ( STEPS)
You _____________________________ happen again.Viết một bình luận

Câu hỏi mới