Viết lại câu: Although people have taken various measures to prevent it, the COVID – 19 pandemic has still spread all over th

Viết lại câu: Although people have taken various measures to prevent it, the COVID – 19 pandemic has still spread all over the word.
In spite of people’s……………………………………………………………………………………………………………………………

1 bình luận về “Viết lại câu: Although people have taken various measures to prevent it, the COVID – 19 pandemic has still spread all over th”

 1. In spite of people’s measures to prevent the Covid-19 pandemic, it has still spread all over the world. 
  $-^{}$ Although + Clause 1, Clause 2 = In spite of + N/N-phr/V-ing : Mặc dù/Mặc cho
  $-^{}$ Take measure : Có biện pháp
  $-^{}$ Dịch: Mặc cho những biện pháp của người dân để ngăn chặn đại dịch Covid-19, nó vẫn lan rộng trên toàn thế giới.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới