Viết lại câu bằng : If vinh doesn’t have enough money ,he won’t buy the house (unless)

Viết lại câu bằng :
If vinh doesn’t have enough money ,he won’t buy the house (unless)Viết một bình luận

Câu hỏi mới