Viết lại câu có sử dụng cấu trúc TOO…TO he is very old. he can’t run `->` she is very young. she can’t go to school `->`

Viết lại câu có sử dụng cấu trúc TOO…TO
he is very old. he can’t run `->`
she is very young. she can’t go to school `->`Viết một bình luận

Câu hỏi mới