Viết lại câu: He tried very hard, but he never succeeded `->` Try

Viết lại câu:
He tried very hard, but he never succeeded
`->` TryViết một bình luận

Câu hỏi mới