Viết lại câu: If there is no problem, I’ll go to Hanoi this week `->` There

Viết lại câu:
If there is no problem, I’ll go to Hanoi this week
`->` ThereViết một bình luận