Viết lại câu ở dạng gián tiếp : 1, ” Who will be given the task in the morning this Saturday ? ” Ly said to him

Viết lại câu ở dạng gián tiếp :
1, ” Who will be given the task in the morning this Saturday ? ” Ly said to himViết một bình luận

Câu hỏi mới