Viết lại câu sao cho đồng nghĩa với câu đã cho. 4. Why did you phone him, Linh? ——–> I want to know what made you phone

Viết lại câu sao cho đồng nghĩa với câu đã cho.
4. Why did you phone him, Linh?
——–> I want to know what made you phone him, Linh.
5. It is not necessary for you to ring me unless you’ve got a problem.
——–> I________________________________________________________________________________
Y/C: câu trả lời (của mik) ở câu 4 đã đúng chưa
đáp án câu 5
có giải thíchViết một bình luận

Câu hỏi mới