Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.Giair thích The heavy rain prevented everybody from going out. Had

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.Giair thích
The heavy rain prevented everybody from going out.
HadViết một bình luận

Câu hỏi mới