Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi: They phoned me right after they saw the thief coming No sooner…………….

Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi:
They phoned me right after they saw the thief coming No sooner…………….Viết một bình luận

Câu hỏi mới