Viết lại câu sau dạng cấu trúc nhờ vả chủ động và bị động the doctor/have/nurse/call/patients I/the waiter/bring/water

Viết lại câu sau dạng cấu trúc nhờ vả chủ động và bị động
the doctor/have/nurse/call/patients
I/the waiter/bring/waterViết một bình luận

Câu hỏi mới