viết lại câu sử dụng từ gợi ý : I dont feel like cooking in my free time . ( Mood ) giải thích cấu trúc ạ

viết lại câu sử dụng từ gợi ý :
I dont feel like cooking in my free time . ( Mood )
giải thích cấu trúc ạ

2 bình luận về “viết lại câu sử dụng từ gợi ý : I dont feel like cooking in my free time . ( Mood ) giải thích cấu trúc ạ”

 1. -I am not in the mood to cook in my free time
  ->be in the mood (for sth/to do sth): có tâm trạng (cho cái gì/ để làm gì)
  ->Dịch: Tôi không có tâm trạng để nấu ăn trong thời gian rảnh của tôi

  Trả lời
 2. I don’t feel like cooking in my free time . ( Mood )
  dịch nghĩa:Tôi không muốn nấu ăn trong thời gian rảnh
  ⇒ I am in no mood to cook in my free time
  Cấu trúc: S + do/ does + not + feel like+ V-ing+…
  =S+ be in no mood for sth/to do sth : ko muốn, ko thích lm điều j

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới