Viet said to me “playing games too much will affect health” —> Viet said to him “I don’t like noise” —> I asked Viet “Did

Viet said to me “playing games too much will affect health”
—>
Viet said to him “I don’t like noise”
—>
I asked Viet “Did you go anywhere yesterday?”
—>
He said to me, “What did I do with my homework last week?”
—>
Viet said to her “What would you do if you had a lot of money”->Câu này là question words before to-infi
—>

2 bình luận về “Viet said to me “playing games too much will affect health” —> Viet said to him “I don’t like noise” —> I asked Viet “Did”

 1. Viet said to me “playing games too much will affect health”
  $\text{$\Rightarrow$ Viet said to me(told me) that playing games would affect health.}$
  Do ở câu gốc sử dụng “will” (thì tương lai đơn) nên ở câu tường thuật bạn hạ thì xuống thành would nha
  Mình nghĩ là bạn dùng told hay said to đều được nha (said to đúng hơn)
  Would + v-inf
  Viet said to him “I don’t like noise”
  $\text{$\Rightarrow$ Viet said to him that he didn’t like noise.}$
  Do đây là câu tường thuật nên bạn phải hạ thì xuống nha
  Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn
  Bạn chuyển I thành he nha
  I asked Viet “Did you go anywhere yesterday?”
  $\text{I asked Viet whether/if he had gone anywhere the previous day/ the day before.}$
  Whether và if đều được sử dụng trong câu hỏi “Yes/ No Question” trong câu gián tiếp nha
  Yesterday -> the previous day/ the day before
  Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành
  Công thức: S + had + v3/ed
  He said to me, “What did I do with my homework last week?”
  $\text{He asked me what I had done with my homework the previous week.}$
  Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành
  Last week -> the previous week
  Viet said to her “What would you do if you had a lot of money”
  $\text{Viet asked her what she would do if she had had a lot of money.}$
  Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành
  You -> she
  Câu tường thuật dạng câu kể: S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  1: Viet said to me that playing games too much would affect health
  – will -> would + V
  2: Viet said to him that he didn’t like noise
  – I -> he
  – Hiện tại đơn (don’t) -> Quá khứ đơn (didn’t)
  -> Câu trần thuật trực tiếp sang gián tiếp:
  + S + said (to smb)/told smb (that) + S + V(lùi thì)
  3: I asked Viet if/whether he had gone anywhere the previous day.
  – you -> he
  – Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành
  – yesterday -> the previous day
  4: He asked me what I had done with his homework the previous week.
  – Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành
  – last week -> the previous week
  – my -> his
  5: Viet asked her what she would do if she had had a lot of money.
  – you -> she
  – Quá khứ đơn (had) -> Quá khứ hoàn thành (had had)
  – Câu nghi vấn trực tiếp sang gián tiếp:
  + Dạng Yes/no: S + asked smb + if/whether + S + V(lùi thì)
  + Dạng Wh-q: S + asked smb + wh-q + S + V(lùi thì)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới