Viết về trường học ngày xưa bằng tiếng anh (ko copy nha)

Viết về trường học ngày xưa bằng tiếng anh (ko copy nha)Viết một bình luận