Vt cau nghia ko thay doi My room is smaller than yours. -> My room isn’t _____

Vt cau nghia ko thay doi
My room is smaller than yours.
-> My room isn’t _____Viết một bình luận

Câu hỏi mới