We havent met our son for years => It has

We havent met our son for years
=> It has

2 bình luận về “We havent met our son for years => It has”

 1. => It has been years since we last met our son.
  – Cấu trúc: S + have/has + not + VpII + O + for + khoảng thời gian/since + mốc thời gian: Đã không làm gì được bao lâu tính cho tới hiện nay
  -> It + has been + time + since + S + (last) + V-ed/V2 + O: Lần cuối làm việc gì là kể từ khi…

  Trả lời
 2. Answer : It has been years since we last met our son 
  – S + have/has + not + V_(pp) + … + for / since + time
  -> = It has been + time + since + S + last + V_(ed) / V_2 + ….
  – Dịch : Đã nhiều năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp con của chúng tôi
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới