we played football when we were still students ->we used

we played football when we were still students
->we used

2 bình luận về “we played football when we were still students ->we used”

 1. We used to play football when we were still students.
  -> Form: used to+$V_{0}$
  -> Cấu trúc này dùng để diễn tả hành động hay thói quen đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng hiện tại không còn nữa.
  Dịch:Chúng tôi đã từng chơi đá banh khi chúng tôi vẫn còn là học sinh.
  #Darmon

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới