Well, it was so dark,______” A. we could see the road signs hardly B. hardly could we see the road signs C. we could see ha

Well, it was so dark,______”
A. we could see the road signs hardly
B. hardly could we see the road signs
C. we could see hardly the road signs
D. we could hardly see the road signs

2 bình luận về “Well, it was so dark,______” A. we could see the road signs hardly B. hardly could we see the road signs C. we could see ha”

 1. Đáp án + lời giải chi tiết
  Kết quả có được
  D
  we could hardly see the road signs
  Dịch nghĩa:chúng tôi hầu như không thể nhìn thấy biển báo giao thông
  Cho tớ
  1 ctrl hay nhất
  2 tim
  3 năm sao
  4chỉ chúc cậu học giỏi

  Trả lời

Viết một bình luận