When he heard the joke, he burst into load — a, smiles b, laughter c, amusement d, enjoyment The traffic lights — to green,

When he heard the joke, he burst into load —
a, smiles
b, laughter
c, amusement
d, enjoyment
The traffic lights — to green, and the cars drove on
a, exchanged
b, turned
c, removed
d, shone

1 bình luận về “When he heard the joke, he burst into load — a, smiles b, laughter c, amusement d, enjoyment The traffic lights — to green,”

 1. Giải đáp:
  1, B
  – Laughter (n) : Cười phá lên, cười rồ lên
  -> Burst into (adj) laughter : Bật phá lên cười / bật cười
  2, D
  – Turn (v) : Chuyển
  -> Turn to green (colour) : Chuyển màu xanh (màu sắc)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới