when i was a child, i hated ____ ( sleep ) in the dark.

when i was a child, i hated ____ ( sleep ) in the dark.

2 bình luận về “when i was a child, i hated ____ ( sleep ) in the dark.”

 1. Giải đáp: Sleeping
  -> Khoảng thời gian lúc chủ ngữ “I” còn bé tức đó là trải nghiệm của chủ ngữ. Vậy, sau “hate” ta dùng Ving.
  *** Phân biệt:
  hate/like/love + Ving: nhấn mạnh một trải nghiệm nào đó (trải nghiệm chung)
  hate/like/love + to V: diễn tả sở thích, thói quen…

  Trả lời

Viết một bình luận