”who do you often share with when you get problems” Nick said to me

”who do you often share with when you get problems” Nick said to me

2 bình luận về “”who do you often share with when you get problems” Nick said to me”

 1. -> Nick asked me who I often shared with when I got problems
  – Câu nghi vấn trực -> gián tiếp
  + Dạng Yes/No:  S + asked smb + if/whether + S + V(lùi thì)
  + Dạng có Wh-q: S + asked smb + Wh-q + S + V(lùi thì)
  – Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn: (+) S + Ved/ V2 (shared/got)
  – you -> I

  Trả lời
 2. Câu hỏi :
  +Tạm dịch : Ai là người bạn thường chia sẻ khi bạn gặp những vấn đề (khó khăn,)
  => My mom, my Dad, my best friend,
  +tạm dịch : Mẹ tôi, bố tôi, bạn thân của tôi,..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới