You had a stomachache yesterday,.. ? A. didnt you B. hadnt you C. do you D. did you

You had a stomachache yesterday,.. ?
A. didnt you
B. hadnt you
C. do you
D. did you

2 bình luận về “You had a stomachache yesterday,.. ? A. didnt you B. hadnt you C. do you D. did you”

 1. $\Longrightarrow$ $\text{B. Didn’t you }$
  $\rightarrow$ Câu hỏi đuôi : S + V + O, Aux + S?
  $\rightarrow$ Had (Ved) ⇒ QKT ⇒ Didn’t
  $\rightarrow$ QKT : S + Ved + O.
  $\rightarrow$ Have/Has – Had – Had

  Trả lời
 2. *** Cấu trúc câu hỏi đuôi  thì quá khứ đơn
  – Động từ thường
  +) Mệnh đề khẳng định, didn’t + S?
  +) Mệnh đề phủ định, did + S? 
  -> $\text{Chọn A}$
  Tạm dịch: Hôm qua bạn bị đau bụng phải không?

  Trả lời

Viết một bình luận