You musn’t accept any money if he offers it. -> On ___

You musn’t accept any money if he offers it.
-> On ___

2 bình luận về “You musn’t accept any money if he offers it. -> On ___”

 1. On no condition must you accept any money if he offers it.
  Công thức: On no condition / account  + auxiliary + S + V + … : không vị điều kiện /lý do
  Tạm dịch : Không có điều kiện bạn phải nhận bất kỳ khoản tiền nào nếu anh ta đề nghị.
  $#Văn$

  Trả lời
 2. You mustn’t accept any money if he offers it.
  -> On no condition must you accept any money if he offers it.
  @ Kiến thức :
  – On no condition / account  + auxiliary + S + V + … : không vì bất cứ điều kiện / lí do nào …..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới