You should ask a mechanic to check your motorcycle (regular) ____________

You should ask a mechanic to check your motorcycle (regular) ____________

2 bình luận về “You should ask a mechanic to check your motorcycle (regular) ____________”

  1. You should ask a mechanic to check your motorcycle regularly.
    “regularly” là một trạng từ, được sử dụng để biểu thị tần suất hoặc thời gian một việc nào đó được thực hiện

    Trả lời

Viết một bình luận