You . to a word .. A. listened / I havent said B. didnt listen / I say C. listened / saying D. havent listened / Ive said bac

You . to a word ..
A. listened / I havent said
B. didnt listen / I say
C. listened / saying
D. havent listened / Ive said back
GIẢI GIÚP MÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪViết một bình luận

Câu hỏi mới