You / your / must / do / homework / going / before / school

You / your / must / do / homework / going / before / school

2 bình luận về “You / your / must / do / homework / going / before / school”

 1. You / your / must / do / homework / going / before / school
  -> You must do your homework before going to school.
  Dịch: Bạn phải làm bài tập về nhà sau trước tới trường
  Cấu trúc: “must + V”: phải làm gì đó (nhất định phải làm vì nó quan trọng)
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời

Viết một bình luận