a. Các số bé hơn 10 là:………………….. b. Các số lớn hơn 12 và bé hơn 20 là:………………..

a. Các số bé hơn 10 là:…………………..
b. Các số lớn hơn 12 và bé hơn 20 là:………………..Viết một bình luận

Câu hỏi mới