Bài 7. Đặt tính rồi tính. 9 – 6 ……… ……… ……… 10 + 0 ……… ……… ……… 8 – 5 ……… ………

Bài 7. Đặt tính rồi tính.
9 – 6
………
………
………
10 + 0
………
………
………
8 – 5
………
………
………Viết một bình luận

Câu hỏi mới