Đặt tính rồi tính: 580:10= 1090:5=

Đặt tính rồi tính: 580:10=
1090:5=Viết một bình luận

Câu hỏi mới