5: Cho A(1;1).B(2;-1;C(-5,9). a) Tìm tọa độ của điểm D sao cho tứ giác ADCD là hình binh hành b) Tim tọa độ trọng tâm của tam

5: Cho A(1;1).B(2;-1;C(-5,9).
a) Tìm tọa độ của điểm D sao cho tứ giác ADCD là hình binh hành
b) Tim tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.

1 bình luận về “5: Cho A(1;1).B(2;-1;C(-5,9). a) Tìm tọa độ của điểm D sao cho tứ giác ADCD là hình binh hành b) Tim tọa độ trọng tâm của tam”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Gọi D(x_{D}; y_{D})
  Ta có:
  vec{AB}=(2-1; -1-1)=(1; -2)
  vec{DC}=(-5-x_{D}; 9-y_{D})
  Để tứ giác ABCD là hình bình hành thì:
        vec{AB}=vec{DC}
  ⇔{(1=-5-x_{D}),(-2=9-y_{D}):}⇔{(x_{D}=-6),(y_{D}=11):}
  Vậy D(-6; 11)
  b)Giả sửa G(x_{G}; y_{G}) là trọng tâm của tam giác ABC
  ⇔{(x_{G}=\frac{x_{A}+x_{B}+x_{C}}{3}),(y_{G}=\frac{y_{A}+y_{B}+y_{C}}{3}):}
  ⇔{(x_{G}=\frac{1+2+(-5)}{3}),(y_{G}=\frac{1+(-1)+9}{3}):}
  ⇔{(x_{G}=-\frac{2}{3}),(y_{G}=3):}
  Vậy G(-\frac{2}{3}; 3)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới