xác định hàm số bậc 2 có đồ thị là parabol (p) biết : (P) : y= ax^2 + bx + c có giá trị lớn nhất bằng 1 khi x = 2, đồng thời

xác định hàm số bậc 2 có đồ thị là parabol (p) biết : (P) : y= ax^2 + bx + c có giá trị lớn nhất bằng 1 khi x = 2, đồng thời (P) qua M( 4; -3)

1 bình luận về “xác định hàm số bậc 2 có đồ thị là parabol (p) biết : (P) : y= ax^2 + bx + c có giá trị lớn nhất bằng 1 khi x = 2, đồng thời”

 1. ĐKXĐ: a $\neq$ 0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2\\4a + 2b + c = 1\\ 16a + 4b + c = -3\end{cases}$
  ⇔$\begin{cases} 4a + b = 0\\4a + 2b + c = 1\\16a + 4b + c = -3 \end{cases}$
  ⇔ $\begin{cases} a = -1\\b = 4\\c = -3 \end{cases}$
  ⇒ (P) : y = -$x^{2}$ + 4x – 3
  Vậy…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới