Xác định (P): y = ax² +bx + 3 biết (P) qua A( -1; 0 ) và B( -3;0 ) Giúp với ạ!!!!

Xác định (P): y = ax² +bx + 3 biết (P) qua A( -1; 0 ) và B( -3;0 )
Giúp với ạ!!!!

1 bình luận về “Xác định (P): y = ax² +bx + 3 biết (P) qua A( -1; 0 ) và B( -3;0 ) Giúp với ạ!!!!”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì (P) y=ax^{2}+bx+3 đi qua A(-1; 0) và B(-3; 0) nên ta có:
  ⇔{(y_{A}=ax_{A}^{2}+bx_{A}+3),(y_{B}=ax_{B}^{2}+bx_{B}+3):}
  ⇔{(0=a.(-1)^{2}+b.(-1)+3),(0=a.(-3)^{2}+b.(-3)+3):}
  ⇔{(0=a-b+3),(0=9a-3b+3):}
  ⇔{(-a+b-3=-0),(-9a+3b-3=-0):}
  ⇔{(-a+b=3),(-9a+3b=3):}
  ⇔{(a=1),(b=4):}
  Vậy (P) y=x^{2}+4x+3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới