Xác định Parabol (P) y= ax² – 2x + c biết (P) có đỉnh I (1;-4)

Xác định Parabol (P) y= ax² – 2x + c biết (P) có đỉnh I (1;-4)

1 bình luận về “Xác định Parabol (P) y= ax² – 2x + c biết (P) có đỉnh I (1;-4)”

 1. (P):y=ax^2-2x+c
  Delta=b^2-4ac=(-2)^2-4.a.c=4-4ac
  I((-b)/(2a),(-Delta)/(4a))
  Ta có :
  x_0=(-b)/(2a)
  <=>2a.x_0=-b
  <=>2a.1=2
  <=>2a=2
  <=>a=1
  +)
  y_0=(-Delta)/(4a)
  <=>Delta=(-4).(-4).1
  <=>4-4ac=16
  <=>4-4c=16
  <=>4c=-12
  <=>c=-3
  Vậy (P):y=x^2-2x-3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới