Xác định tất cả các giá trị của m để đường thẳng d : y = x + 1 cắt đồ thị (P) : y = x² + ( m – 1 ) x – m tại hai điểm phân bi

Xác định tất cả các giá trị của m để đường thẳng d : y = x + 1 cắt đồ thị (P) : y = x² + ( m – 1 ) x – m tại hai điểm phân biệtViết một bình luận

Câu hỏi mới